Kursplan och betyg

LÄROPLANEN

20170616_152822I läroplanen (Lgr11) står att all undervisning skall förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värdena, som t.ex alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet med de svaga och utsatta. Undervisning skall också ha ett övergripande perspektiv, t.ex:

  • när det gäller historia; hur saker som hänt förr i tiden påverkar hur det ser ut idag,  
  • när det gäller miljön och hur vi kan anpassa samhället så att det blir hållbart i framtiden,
  • när det gäller globalt och internationellt, så att man får en förståelse för andra kulturer och synsätt.

Detta präglar även bildämnet och finns med som del i utmaningarna och uppgifterna du får under din tid på högstadiet. 

Här hittar du läroplanen (Lgr11) och vad som står om kursplan och betyg i ämnet bild: skolverket.se/laroplaner.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen  skall vara stimulerande och få dig att vilja vara kreativ och nyfiken så att du provar egna idéer, övar problemlösning och tar egna initiativ. I ämnet finns ett centralt innehåll som gäller för alla elever i hela Sverige. Utifrån detta innehåll väljer vi ut vad vi skall jobba med – lite beroende på tillgång till material och redskap. Redan på lågstadiet fick du öva på att genomföra olika bilduppgifter – anpassade efter din ålder och mognad. På högstadiet fortsätter du öva dina bildspråkliga förmågor för att så småningom använda dina kunskaper i bild i vidare studier och samhällsliv.  Du vet då också att det är din inställning och vilja till arbetet som är den avgörande faktorn resultatet.  

BETYG

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg/årskursbetyg fr.o.m åk 6 fram till vårterminen åk 9, då du får ett slutbetyg. Under terminerna  dokumenterar du dina arbeten  i din digitala bildmapp i Drive. Innan slutbetyget sätts skall du redovisa alla dina arbeten och utvärdera din arbetsinsats och utveckling, samt vad du tycker att du lärt dig. Betyget grundar sig på det vi gjort på lektionerna.

Här hittar du en bra och tydlig översikt över kunskapskraven, vilka kvalitéer som efterfrågas samt vad du kan tänka på under arbetet: Bedömning och kvalitéer

LÄRANDEMATRISER

Här hittar du lärandematriser till uppgifterna vi jobbar med. I lärandematrisen kan du se vilka kunskapskrav vi arbetar med i de olika uppgifterna, samt vilka kvalitéer som gäller för de olika betygen.

Bildspel med kursplan och kunskapskrav