Språkutveckling i bildämnet

Språk i bild – vad är det?

Man kan säga att vi har två typer av språk när det gäller bild:

  • Det bildspråkliga –  där förmågan att uttrycka sig med hjälp av bilder lyfts fram, t.ex i hur ”eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk.” (ur kunskapskrav Lgr11)
  • Det skriftspråkliga/talspråkliga –  där förmågan att sätta ord på tankar och åsikter lyfts fram: Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.” (ur Centralt innehåll – bildanalys Lgr11) 


I Lgr11 står även att läsa att bildämnet skall syfta till att: ‘

  • eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
  • eleverna utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna
    bilder.
  • eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.
  • ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap”.
  • eleverna utveckla sin förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner”

Alla dessa kunskaper och färdigheter involverar språk, både muntligt och skriftligt.

En tid full av bilder och budskap

Stoffet i bildämnet, dvs det vi skall gå igenom med eleverna, har under åren utökats och förändrats. Något som lyfts fram i Lgr 11 är analys av bilder. I dag lever vi också i en värld där vi omges av bilder på ett helt nytt sätt – mycket tack vare internet – och tillgången till bilder av alla de slag är i princip obegränsad, dygnet runt. Barn och unga är extra påverkbara av bilder och därför känns skolans uppgift mycket viktig.

I följande kunskapskrav kan man läsa vad det är eleverna skall utveckla när det gäller analysförmåga och (skriftlig) språkutveckling: 
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Detta gör vi:

Utifrån kunskapskraven har jag utarbetat tre arbetsområden där eleven får öva sina skrift/tal-språkliga färdigheter under sina år på högstadiet. Varje årskurs har sin specifika uppgift där niornas uppgift blir den ”stora” och avgörande för slutbetyget. Uppgifterna involverar alltid både tal (diskussion) som skrift. De elever som har dyslexi erbjuds alltid att göra uppgiften muntligt.

Allt samlat på Bildoformsidan

Som en hjälp för eleverna har jag utarbetat en hemsida – Bildoformsidan – som du just nu är inne på! Där kan de bl.a. kan läsa om vad bildämnet är, vilka yrken som är relevanta inom ämnet, hitta fakta och inspiration, samt framför allt: hitta alla uppgifter och instruktioner till övningarna vi gör. 

Bildspel om språk och bild: